Παρουσιάσεις Εισηγητών

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

Σ’αυτό το μενού θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα ωφελείματα που παρέχουν διάφοροι οργανισμοί και υπουργεία της χώρας για παιδιά και άτομα με αναπηρίες.

  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  • CYTA
  •  ΑΗΚ
  • ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
  • Παιχνιδότοποι για παιδιά με αναπηρία
  • Ermes Airport

Χορηγοί

Πρόνοιες του τροποποιητικού νομοσχεδίου για το νόμο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Τις πρόνοιες του τροποποιητικού νομοσχεδίου για το νόμο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος με συνολική δαπάνη γύρω στα 11 εκ. ευρώ, ανέλυσε σήμερα η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας κι Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου. Η κα. Αιμιλιανίδου είπε ότι το νομοσχέδιο το οποίο ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο  βελτιώνει τις υφιστάμενες διατάξεις της νομοθεσίας ώστε να είναι δυνατή αφ’ ενός η στήριξη προσώπων τα οποία χρειάζονται την κρατική στήριξη αλλά που μέχρι σήμερα δεν καλύπτονταν από τη Νομοθεσία, και αφ’ ετέρου να ρυθμιστούν διάφορα θέματα διαδικαστικής φύσεως που αφορούν την εφαρμογή της νομοθεσίας. “Κρίναμε ως αναγκαίο ότι θα έπρεπε να προχωρήσουμε σε κάποιες τροποποιήσεις με στόχο να στηρίξουμε όσους περισσότερους συμπολίτες μας μπορούμε οι οποίοι έχουν ανάγκη”, είπε.  Με το τροποποιητικό νομοσχέδιο εισάγονται στη νομοθεσία ειδικές ρυθμίσεις αναφορικά με τα κριτήρια της ακίνητης ιδιοκτησίας και των χρηματοοικονομικών στοιχείων, ώστε να ρυθμιστούν ειδικές περιπτώσεις.

Αναλυτικά:

i. Εξαιρείται από τον υπολογισμό ακίνητης ιδιοκτησίας, ιδιοκτησία επιπρόσθετης αξίας €100.000 όταν ολόκληρη ή το μεγαλύτερο μέρος αυτής είναι μη αξιοποιήσιμη λόγω επιβάρυνσης ή επικαρπίας.

ii. Ρυθμίζεται το μέγεθος κατοικίας που δεν λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς υπολογισμού της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας, στα 300 τετραγωνικά μέτρα για όλες τις περιπτώσεις. Καταργείται δηλαδή η πρόνοια για τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

iii. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν χρηματοοικονομικά στοιχεία μέχρι και €20.000, τα οποία όμως είναι:

   α) είτε δεσμευμένα προς εξασφάλιση δανείου,

   β) είτε απ’ ονόματι ανήλικων τέκνων,

   γ) είτε αφορούν δάνεια σπουδών και υποτροφίες,

   δ) είτε είναι αναγκαία σε άτομο με αναπηρία λόγω της αναπηρίας του, τότε δεν λαμβάνονται υπόψη.

Νοείται, όπως αναφέρεται, ότι η ρύθμιση αυτή για τις περιπτώσεις α) και β) εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που οι δεσμευμένες καταθέσεις υπήρχαν πριν από την εφαρμογή της νομοθεσίας τον Ιούλιο 2014.

Με βάση το νομοσχέδιο, παρέχεται στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας η δυνατότητα να λαμβάνει υπόψη μεγάλες αποξενώσεις περιουσιακών στοιχείων μέχρι και ένα χρόνο πριν την εφαρμογή της νομοθεσίας. Με αυτό τον τρόπο, πρόσωπα που αποξένωσαν μεγάλα ποσά μόλις εφαρμόστηκε η νομοθεσία και θα μπορούσαν να γίνουν δικαιούχοι εάν υπέβαλαν αίτηση 12 μήνες μετά την αποξένωση αυτή, θα μπορούν να ελέγχονται ως προς την αποξένωση αυτή.

Το τροποποιητικό νομοσχέδιο περιλαμβάνει βελτιώσεις στη διαδικασία καταρτισμού του Μητρώου Κοινωνικών Παροχών, της υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων και των ενστάσεων κυρίως όσον αφορά θέματα για το ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση και κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα ρυθμίζεται:

i. Η υποβολή αίτησης από ενήλικα πρόσωπα που ήταν υπό τη φροντίδα της Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, έτσι ώστε να μην είναι απαραίτητο να είναι φοιτητές, αλλά η Διευθύντρια να καθορίζει ποιες περιπτώσεις χρειάζονται στήριξη στη βάσει στοιχείων.

ii. Καθορίζεται στο Νόμο νέα κατηγορία προσώπων που μπορεί να υποβάλει αίτηση, νοουμένου ότι αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προσωπικές συνθήκες, εφόσον αυτές επιβεβαιωθούν από αρμόδιο λειτουργό και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις της Νομοθεσίας.

iii. Ρυθμίζεται η διαδικασία υποβολής αίτησης ανίκανων ή και άλλων προσώπων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτρόπου Διοικήσεως, έτσι ώστε σε περίπτωση προσώπου το οποίο αδυνατεί να υποβάλει προσωπικά αίτηση λόγω της πνευματικής ή ψυχολογικής ή σωματικής του κατάστασης ή για άλλους παρόμοιους λόγους, η αίτηση να μπορεί να υποβάλλεται από εκπρόσωπο του χωρίς να χρειάζεται Διάταγμα Δικαστηρίου που να κηρύσσει το εν λόγω πρόσωπο ως ανίκανο προς δικαιοπραξία.

iv. Προστίθεται διαδικαστικού χαρακτήρα επιφύλαξη έτσι ώστε όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση και πληρούν τις νέες πρόνοιες και ρυθμίσεις της νομοθεσίας, είτε έχει απορριφθεί είτε δεν έχει εξεταστεί ακόμα η αίτηση τους, να μην χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση αλλά μέσω ένστασης να επανεξετάζεται η περίπτωση τους.

v. Ρυθμίζεται πιο αποτελεσματικά η δυνατότητα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας να τηρεί Μητρώο Κοινωνικών Παροχών αναφορικά με τους αιτητές και δικαιούχους των κοινωνικών παροχών.

Με το τροποποιητικό νομοσχέδιο ρυθμίζονται επίσης:

i. Η διαδικασία που εφαρμόζεται βάσει του μηχανογραφημένου συστήματος για περιπτώσεις προσώπων που κέκτηνται δικαιώματος σύνταξης για πρώτη φορά ενόσω λαμβάνουν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Συγκεκριμένα, η σύνταξη λαμβάνεται υπόψη ως εισόδημα από το μήνα που πραγματικά ξεκινά να καταβάλλεται στον συνταξιούχο και όχι από πιο πριν.

ii. Η μη συμπερίληψη, στα εισοδήματα που λαμβάνονται υπόψη, του μηνιαίου τιμητικού επιδόματος που παραχωρείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το οποίο ούτως ή άλλως δεν λήφθηκε υπόψη σε κανένα από τα αναλογιστικά σενάρια αναφορικά με τους προϋπολογισμούς.

Το νομοσχέδιο προβλέπει αύξηση κατά 20% του επιδόματος ενοικίου για όσα άτομα με αναπηρία έχουν σύμβαση ενοικίασης με πιο ψηλό ενοίκιο από το μέγιστο που προβλέπεται στη νομοθεσία, για το λόγο ότι τα πρόσωπα αυτά χρειάζονται μεγαλύτερους οικιστικούς χώρους λόγω της αναπηρίας τους.

Επίσης, τα άτομα με μέτρια νοητική αναπηρία (π.χ. σύνδρομο Down) θα δικαιούνται ΕΕΕ όπως ήταν εξαρχής η πρόθεση της Κυβέρνησης.

Η Υπουργός είπε ότι το νομοσχέδιο θα κατατεθεί σήμερα στην ολομέλεια του σώματος και ακολούθως θα τεθεί προς συζήτηση σε συνεδρία της επιτροπής εργασίας που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Δευτέρα. Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν θα χρειαστεί κάποιους να υποβάλει ξανά αίτηση για ΕΕΕ, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση αυτή θα εξεταστεί στο στάδιο της ένστασης.

Κληθείς να σχολιάσει την κριτική που ασκείται σε σχέση με το ΕΕΕ, η Υπουργός είπε ότι 7,5 χιλιάδες οικογένειες που αντιστοιχούν σε πέραν των 16 χιλιάδων προσώπων για πρώτη φορά έχουν κρατική στήριξη λόγω του ΕΕΕ. Είπε ότι “μέχρι σήμερα έχουν δαπανηθεί πέραν των 40 εκ. Ευρώ για στήριξη αυτών των ανθρώπων “, προσθέτοντας ότι “υπάρχει μια δαπάνη 3,5 εκ. Ευρώ τον μήνα συν τα αναδρομικά τα οποία έχουν δοθεί”.

Απαντώντας στις επικρίσεις για καθυστέρηση στην εξέταση των αιτήσεων, είπε ότι μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί όλες οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, ενώ έχει ολοκληρωθεί και η εξέταση των  αιτήσεων των χαμηλοσυνταξιούχων. “Άρα έγινε μια τεράστια προσπάθεια” είπε και συνεχάρη όλους τους λειτουργούς και όλο το προσωπικό της υπηρεσίας διαχείρισης επιδομάτων. Καταλήγοντας, είπε ότι “η δαπάνη για αυτές τις πρόνοιες του τροποποιητικού νομοσχεδίου ανέρχεται γύρω στα 11 εκατομμύρια ευρώ”.  

 

 

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΚΥΠΕ/ΓΜΙ/ΓΧΡ, 2/7/2015.